IATF 16949 - praktické ukázky auditování

Vaše organizace se připravuje na certifikaci dle IATF 16949 a musí zohlednit aktuální interpretaci nových požadavků. Budou Vám představeny požadavky na zavedení programu interních / externích auditů podle standardů IATF 16949 a ISO19011, dostanete specifické pokyny jako třeba interpretovat požadavky a co je třeba udělat k provádění těchto požadavků ve Vaší organizací.

Kompetence interních / externích auditorů jsou dostatečné k provádění požadavků IATF 16949. Pro sjednocení a vyhodnocení systému managementu jakosti organizace i její dodavatelské síti hrají auditoři rozhodující roli. Přínosem interních / externích auditů by mělo být především vyhledávání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti vlastní organizace nebo dodavatele. Interní / externí auditoři také bývají nástrojem pro zvyšování povědomí o systémech managementu ve společnosti.

Tato rekvalifikace slouží jako výměna zkušeností a rozšíření znalostí a schopností auditorů v souladu s aktuálním standardem. Důraz na klíčové otázky a změny v IATF 16949 a pravidla certifikace, jakož i typické oblasti implementace jsou stále předmětem neustálého zlepšování. Skupinové cvičení a následné diskuse se všemi účastníky budou sloužit jako nástroj k upevnění odborných znalostí o IATF 16949. Dialog s kolegy z různých organizací tvoří synergický efekt.

Stanovený cíl:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních / externích auditů systému managementu jakosti dle IATF16949.

Účastníci se naučí také používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu. Získají praktické zkušeností týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provádění auditu setkat.

Cílová skupina:
Kurz je určen pro všechny auditory IATF 16949 první a druhé strany, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení programu interních / externích auditů v automobilovém průmyslu.

Obsah:
• Požadavky standardů IATF 16949 a ISO19011 pro zavedení programu interních / externích auditů 
• Účel provádění interních / externích auditů 
• Plánování interních / externích auditů a sestavení programu interního auditu 
• Příprava na provedení auditu, sestavení kontrolního seznamu 
• Procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu 
• Výklad postupu provedení auditu 
• zjištění z auditu a podpůrné důkazy 
• Vypracování protokolu z auditu 
• Řešení zjištění z auditu 
• Uzavření auditu 
• Úloha a přínos interního / externího auditora 
• Zkušenosti pro efektivní vedení auditu 
• Psychologické aspekty auditu
• Skupinové cvičení - řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů 
• Diskuse - upevnění znalostí a výměna zkušeností mezi účastníky kurzu a lektorem 
• Závěrečný test

Minimální požadavky na kvalifikaci pro účastníky kurzu:

Před tímto kurzem musí být účastníci "nutně proškoleni" z požadavků IATF16949 v rozsahu min. dvou dní a předložit o tom důkazy - osvědčení, certifikáty.

Zdroje
• QM System Standard IATF 16949 
• VDA QMC sbírka norem ISO 9000, 9001, 9004 and 19011 

Ukončení kurzu:
Certifikát o absolvování


V rámci semináře Vám budou poskytnuty:
• Obsáhlé školící podklady 
• Zkušený školitel s praktickými znalostmi 
• Příjemná atmosféra tréninku  
• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků