Obchodní a platební podmínky

Kurzy, školení a semináře

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce v souvislosti s Vaším zařazením do kurzu a také s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Účastníci jsou do kurzů zařazování podle data přijetí přihlášky. Přijetí přihlášky potvrzuje společnost emailem, který obsahuje potvrzení zařazení do Vámi vybraného kurzu. Společnost Vás bude také informovat, pokud bude kurz v době přijetí Vaší přihlášky již obsazen.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje 3 týdny před konáním kurzu. V případě zrušení kurzu Vás informujeme nejpozději 14 dní před termínem. V případě konání kurzu obdržíte bližší organizační pokyny a rozvrh kurzu 14-10 dní před konáním kurzu.

Cena kurzu nezahrnuje ubytování a stravování (pokud není uvedeno, či individuálně dohodnuto). Cena kurzu zahrnuje studijní materiály.

Kurzovné fakturujeme obvykle 14 dní před zahájením kurzu se splatností 7 dní. Případné požadavky na úpravu fakturace uvádějte v poznámce přihlášky.

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno po splnění podmínek ukončení kurzu (viz jednotlivé anotace) a uhrazení kurzovného, obvykle v závěru kurzu. Vystavení duplikátu je možné za úplatu.

Společnost MCQ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání kurzu i na zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Školení open / in house

Závazným odsouhlasením nabídky školení vypracované a předložené Vám společností MCQ Czech s.r.o. vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich zaměstnanců (jméno, příjmení, datum narození) a také s těmito obchodními podmínkami. Závazným odsouhlasením nabídky školení uzavíráte smlouvu o poskytnutí služeb tzv. distančním způsobem.

Výčet položek služeb zahrnutých v ceně školení je uveden v konkrétní nabídce dle požadavků poptávky.

Fakturace probíhá po ukončení školení podle skutečnosti, podle cenových podmínek uvedených v konkrétní nabídce. MCQ Czech je oprávněna uplatňovat sankci v případě nedodržení stanoveného maximálního počtu účastníků, uvedeného v nabídce – uplatňuje se při nabídce „cena za osobu“.

Osvědčení o absolvování školení je vystaveno účastníkům po splnění podmínek ukončení (jak je vždy uvedeno v nabídce školení), po převzetí prezenční listiny MCQ Czech a po uhrazení fakturované ceny školení. Osvědčení jsou odesílána poštou k rukám kontaktní osoby objednatele. Vystavení duplikátu je možné za úplatu.

MCQ Czech si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání školení i na zrušení školení v případě vzniku nepředvídatelných událostí.

MCQ Czech se zavazuje, že veškeré informace získané ve Vaší společnosti/organizaci v souvislosti s poskytováním služeb bude uchovávat jako důvěrné a bez souhlasu Vaší společnosti/organizace je neposkytne třetí straně.

Stornopoplatky

Kurzy: Stornopoplatky ve výši 50 % kurzovného jsou uplatňovány v případě, že účastník zruší svou účast 30 a méně dní před zahájením závazně objednaného kurzu. Jestliže účastníkovi brání v účasti nepředvídatelné okolnosti, bude mu umožněno zúčastnit se některého z následujících kurzů bez jakýchkoliv stornopoplatků. Účast může být přeložena na kterýkoliv jiný termín kurzu. Stornopoplatky budou účtovány i v případě, že účastník zruší účast v kurzu v náhradním termínu.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí, kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. V případě, že účastník projeví zájem si kurz dokončit v jiném termínu, je MCQ Czech oprávněna opětovně účtovat kurzovné.

Školení (in-house): V případě školení ve firmě/organizaci (in-house) jsou uplatňovány stornopoplatky ve výši 50 % odsouhlasené ceny školení, jestliže je školení zrušeno 30 a méně dní před termínem jeho zahájení.

Semináře: Stornopoplatky ve výši 50 % ceny jsou uplatňovány v případě, že účastník zruší svou účast 30 - 20 dnů před zahájením závazně objednaného semináře. V případě, že účastník nepřijede či zruší svou účast 19 - 1 den před konáním, budou uplatňovány stornopoplatky ve výši 100% ceny kurzovného.

Reklamace

Reklamace jsou přijímány a vyřizovány v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). Podávají se písemnou formou na mail mcq@mcq.cz managerovi společnosti a doporučenou písemnou zásilkou na adresu sídla společnosti.

Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání přihlášky či ode dne odsouhlasení nabídky.

Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je třeba zaslat písemné oznámení mailem na adresu mcq@mcq.cz.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat:
- obchodní firmu/název, adresu sídla, emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení objednavatele
- jasné sdělení, že odstupujete od smlouvy o poskytnutí služeb XY
- jméno a příjmení účastníka kurzu či semináře
- datum objednání (odeslání přihlášky) nebo datum odsouhlasení nabídky školení.

Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytnutí služeb, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pokud poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, vrátíme Vám částku poníženou úměrně rozsahu poskytnutých služeb, s přihlédnutím ke stornopoplatkům viz odstavec „Stornopoplatky“