SPC II. - Expertní znalosti

Produkty jsou většinou komplexní a vyrábějí se z velkého množství konstrukčních dílů. To, jak dobře může být vyroben konstrukční díl, produkt, nezávisí pouze na konstrukce, nebo vývoje, ale ve velké míře od ovládání podmínek ve výrobním procesu. Chyby a nedodržené znaky kvality vycházejí často na povrch až poté, když už proběhly ve výrobním procesu. Pro každý podnik má proto rozhodující význam poznání kvality procesů ve vztahu k možným zmetků a možnost rychle a důsledně reagovat na základě zavedených regulačních cyklů.

Na to, abychom mohli analyzovat a vyhodnotit nejdůležitější ukazatele v procesu, používáme statistické nástroje, jako SPC (Statistické řízení procesů). Pomocí regulačních karet jsou monitorovány ukazatele procesu, aby se zajistilo, že proces probíhá za ovládaných podmínek.

Cíl:

Účastníci již znají základy statistického řízení procesů (SPC- základní poznatky) a šetření způsobilosti. Na základě aktuálních předpisů (normy a směrnice) Vám budou poskytnuty potřebné expertní znalosti v problematice SPC. Za pomoci našeho trenéra si obsah osvojíte prostřednictvím cvičení. Takto budete schopni samostatně aplikovat SPC na kritické ukazatele a instruovat zaměstnanců o dalším postupu.

Cílová skupina:

Inženýři, technici a odborný personál z plánování výroby a výroby, oblasti kvality, zabezpečení kvality.

Obsah:

 • Pojem SPC, princip a cíle, nástroje ze skupiny SPC II
 • Stabilita a způsobilost, princip regulace parametru
 • Statistické rozdělení a intervaly spolehlivosti
 • normální rozdělení
 • Transformace dat (Box-Cox, Johnson, CLV)
 • Testování hypotéz, princip, základní typy testů
 • Lineární regrese jednoduchá a vícenásobná
 • MSA (základní analýzy jen představení)
 • DOE (ukázka úplného experimentu)
 • Procvičování nástrojů na skupinových cvičeních
 • Závěrečné opakování, vyhodnocení

Předpoklady:

Pro účast na semináři doporučujeme předchozí znalosti získané ve smyslu semináře SPC I - základní znalosti. Tyto znalosti mohou být získány i v praxi. 

Software:
Každý účastník musí mít k dispozici laptop s nainstalovaným softwarem MINITAB® a Excel.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Oběd a občerstvení během přestávek 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování