ISO 45001: 2018 - Interní auditor

"Integrace systémů řízení BOZP (dle ISO 45001) do stávajících systémů řízení (podle ISO 9001 a / nebo ISO 14001 nebo jiných)." Předpisy o ochraně zdraví při práci od každého zaměstnavatele vyžaduje, aby splňoval "nezbytné preventivní opatření pracovní bezpečnosti s ohledem na okolnosti, které ovlivňují bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel má přezkoumat nezbytná opatření efektivity av případě potřeby se přizpůsobit měnícím se okolnostem. zároveň se má usilovat o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Aby bylo možné smysluplně naplnit tyto normativní požadavky je nezbytné systematizovat ochranu práce a zdraví.

Standard ISO 45001 - Interní auditor nabízí výhodu začlenění tohoto bezpečnostního systému do stávajícího řídicího systému. V současné době se intenzivně diskutuje o tom, jak mohou být řídící systémy, které se zaměřují na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, implementované do stávajících nebo koncipovaných integrovaných systémů řízení. Během tohoto semináře budou vyjasněny výhody a potenciál pomocí příkladu integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vydána norma ISO 45001 přebírá novou strukturu, která je platná a analogická jako požadavky ISO 9001/14001.

Stanovení cíle:
Přehled a úvod do problematiky řízení bezpečnosti práce. Vysvětlení zavedení vhodného systému řízení dle požadavků ISO 45001.

Cílová skupina:
Vedoucí pracovníci a zaměstnanci, kteří chtějí budovat a udržovat systém řízení bezpečnosti práce založený na ISO 45001.

Obsah:

Následující obsah Vám bude prakticky zprostředkovaný:
• Systémy řízení bezpečnosti práce, Integrované systémy řízení 
• Základy pro vývoj a prevenci úrazů a nemocí z povolání 
• Identifikace nebezpečí a analýza rizik 
• Výklad požadavků ISO 45001, hlavní změny oproti původnímu standardu OHSAS 18001 
• Aplikace požadavků ISO 45001 
• Srovnání s ISO 14001 a 9001, procesní přístup 
• Výklad vybraných informací z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Auditování systému managementu podle ISO 45001, příklady auditních otázek, auditní metodiky 
• Nejčastější nedostatky zjišťovány při auditech systému managementu BOZP, praktické zkušenosti , příklady neshod
• Workshop-y a skupinové práce 
• Tipy / zkušenosti, diskuse

Vstupní požadavky a předchozí znalosti potřebné k absolvování školení:
Na účast nejsou požadovány žádné speciální předchozí dovednosti.

Poskytované benefity:
• Komplexní výukové materiály 
• Zkušený školitel 
• Příjemná školící atmosféra 
• Oběd a občerstvení během přestávek 
• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování