ISO 14001: 2015 - Interní auditor

Základní informace: 

Skupina mezinárodních norem ISO 14000 popisuje prostřednictvím modelu regulačního cyklu, jak může firma využít myšlenku neustálého zlepšování ochrany životního prostředí v daných hospodářských podmínkách. Orientuje se přitom na procesní řízení, které je i základem ISO 9001, a tím je vhodná pro integraci do procesně orientovaných manažerských systémů. Certifikace poskytuje možnost oficiálního potvrzení úsilí firmy v této oblasti.Pokud lze systematizovat dosažení ekologického povědomí u zaměstnanců a šetrné zacházení se zdroji, které jsou k dispozici v souladu se stávajícími normami? Na tyto a mnoho dalších otázek dostanete odpověď v průběhu semináře. Pro všechny, kteří zajišťují resp. chtějí zavést systém managementu životního prostředí jsou tyto informace povinné.

Stanovení cílů:

Představení požadavků podle ISO 14001: 2015 a základních milníků pro nasazení systému managementu životního prostředí v praxi. Instrukce pro integraci do stávajících systémů managementu kvality. 

Obsah:

 • Plánování a realizace interních auditů podle ISO 19011
 • Techniky a metodiky auditování, klasifikace neshod, příklady
 • Cíle a přínosy systému managementu životního prostředí
 • Požadavky ISO 14001: 2015, výklad normy a její aplikace do praxi
 • Přehled ostatních norem ISO 14000, její obsah a přínosy pro organizaci, využití při interních auditech
 • Systém managementu životního prostředí
 • Související zákony a předpisy
 • Bilance vstupů a výstupů, monitorování procesů EMS
 • Kontrola dodržování ochrany životního prostředí v provozu-hodnocení shody (příklady neshod, jejich identifikace)
 • Požadavky na řízení rizik v rámci environmentálního systému managementu, příklady rizik, vazba na normy ISO 31000 a ISO 31010.
 • Nástroje a trendy v rámci zlepšování systému (identifikace procesů EMS, mapy procesů, ukazatele hodnocení procesů - environmentální profil, environmentální výkonnost)
 • Vnímání životního cyklu výrobku / služby a jeho vazba v rámci ekologických aspektů
 • Integrované systémy managementu
 • Práce ve skupinách / Workshopy
 • Doporučení / Výměna zkušeností

Požadavky:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

• Komplexní výukové materiály 

• Zkušený školitel

• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

• Oběd a občerstvení během přestávek